Stawka podatku leśnego na 2020 rok od 1 ha lasu wynosi - 42,73 zł

 

  • od 1 ha fizycznego gruntu - 292,30 zł/dla posiadaczy gruntów rolnych o powierzchni do 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego/
  • od 1 ha przeliczeniowego gruntu - 146,15 zł/dla  posiadaczy gospodarstw rolnych tj. gruntów o powierzchni powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego/

 

zgodnie z Uchwałą Nr XXI/144/2019 Rady Gminy Rudziniec z dnia 14 listopada 2019r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

 

 

Składniki opodatkowania

 

 

 

Stawka na 2020 r.                              

   

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

 

 

 

 0,91 zł

 od 1 m2

  

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

 

 

 

4,67 zł

od 1 ha

 

Grunty pozostałe, w tym zajęte na   prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 

 

 

 

0,41 zł

od 1 m2

 

    Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2017 poz. 1023) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym samym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

 

 

 

 

 

 

 

 3,15 zł 

 od 1 m2

 

Budynki mieszkalne i ich części

 

 

 

0,78 zł

od 1 m2

 

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

 

23,34 zł

od 1 m2

 

    Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

 

 

 

11,18 zł

od 1 m2

 

    Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń

 

 

 

 

4,80 zł

 od 1 m2

 

    Budynki pozostałe, w tym zajęte  na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 

 

 

 

7,15 zł

od 1 m2

 

 

Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

 

 

2 % wartości

  określonej na podstawie art.4  ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

 

W 2020 roku obowiązują stawki podatkowe od środków transportowych zgodnie z niżej podaną uchwałą.

Uchwała Nr XXI/145/2019 Rady Gminy Rudziniec z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok