W związku z przystąpieniem do opracowania aktualizacji Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec, który ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła, prosimy mieszkańców o wypełnienie ankiety dotyczącej budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Rudziniec.

Ankieta ma charakter jedynie informacyjny i służy pozyskaniu danych w celu opracowania Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec. Od liczby   i poprawności wypełnionych ankiet zależeć będzie jakość opracowania, dlatego prosimy o rzetelne podanie danych.

W przypadku pytań, uwag związanych z ankietą lub Programem prosimy o kontakt z:

  • Urzędem Gminy – tel. 32 4000 783,
  •   Firmą Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o. o., która zajmuje się opracowaniem dokumentu – tel. 794 243 787, 504 218 836

Ankietę można szybko i wygodnie wypełnić w formie elektronicznej pod adresem: www.niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-rudziniec

Można również:

  • złożyć ankietę w Urzędzie Gminy w Rudzińcu ul. Gliwicka 26, w urnie na parterze lub biurze podawczym;
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Rudziniec ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec;
  • przesłać drogą elektroniczną na adres: gmina@rudziniec.pl
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U. UE.L.2016.119.1

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Rudziniec, adres siedziby: ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, kontakt mailowy pod adresem: gmina@rudziniec.pl;

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw e-mail: oc@rudziniec.pl, tel.     32 4000723 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1;

3)  Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i na podstawie zawartej z Gminą Rudziniec umowy;

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Operator Programu;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia trwałości projektu,

7) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie;

9) Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pan/Pani danych możemy odmówić zawarcia umowy;

10)Decyzje podejmowane wobec Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie zastosowane wobec nich profilowanie.