Rekrutacja do publicznych przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2018/2019

 

Podstawa prawna

  1. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)
  2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)
  3. Uchwała nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych  do  potwierdzania  tych  kryteriów
  4. Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i kl. I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2018/2019.

 

Za właściwą rekrutację odpowiadają dyrektorzy zespołów szkolno-przedszkolnych i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne.

Od 22 do 28 lutego 2018 roku rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających obecnie  do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, składają na rok szkolny 2018/2019 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu / oddziale (wzór deklaracji u dyrektora szkoły lub do pobrania ze strony internetowej Gminy Rudziniec). Po złożeniu deklaracji, dzieci te są przyjmowane poza rekrutacją.

Do przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Rudziniec przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Rudziniec, na podstawie wniosku złożonego przez rodziców / opiekunów prawnych (wzór wniosku u dyrektora szkoły lub do pobrania ze strany internetowej Gminy Rudziniec).

Harmonogram czynności określających terminy w postępowaniu rekrutacyjnym określa załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2018 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec  na rok szkolny  2018/2019, zmieniony Zarządzeniem nr 183/2018 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec  na rok szkolny  2018/2019

 

TERMINY

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

na rok szkolny 2018/2019

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 1 do 16 marca 2018 roku

 

od 7 maja do 11 maja 2018 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

 

 

od 19 marca do  6 kwietnia 2018 roku

 

od 14 do 31 maja 2018 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

9 kwietnia 2018roku

 

1 czerwca 2018 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

od 10 do 13 kwietnia 2018 roku

 

od 4 do 8 czerwca 2018 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

16 kwietnia 2018 roku

 

11 czerwca 2018 roku

 

TERMINY

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

na rok szkolny 2018/2019, które nie zostały przeprowadzone zgodnie z procedura i trybem ustalonym zarządzeniem nr 24/2018

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 1 do 16 marca 2018 roku

 

od 7 maja do 11 maja 2018 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

 

 

od 19 marca do  6 kwietnia 2018 roku

 

od 14 maja do 15 czerwca 2018 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

9 kwietnia 2018roku

 

do 18 czerwca 2018 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

od 10 do 13 kwietnia 2018 roku

 

do 22 czerwca 2018 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

16 kwietnia 2018 roku

 

25 czerwca 2018 roku

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych odbywa się w dwóch etapach.

 

W I etapie rekrutacji, kryteria mają jednakową wartość, a pierwszeństwo przyjęcia zgodnie z w/w ustawą będą miały dzieci, które:

  • pochodzą z wielodzietnej rodziny (3 i więcej dzieci do 18 roku życia),
  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub ich rodzice albo rodzeństwo posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • są wychowywane przez samotnego rodzica,
  • są objęte pieczą zastępczą.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę n/w kryteria określone przez Radę Gminy Rudziniec w uchwale nr XXXIV/302/2017 z dnia 23 marca 2017 r.

 

KRYTERIA

liczba punktów i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

 

Kryteria

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły, na terenie którego znajduje się dane przedszkole/oddział przedszkolny lub w obwodzie szkoły, w której wchodzi oddział przedszkolny

 

40

Oświadczenie o zamieszkaniu

Dziecko pracujących lub studiujących rodziców lub opiekunów prawnych

20

 

Oświadczenie o zatrudnieniu lub studiowaniu

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola

10

 

 

Dziecko zamieszkałe w miejscowości na terenie, której znajduje się przedszkole/oddział przedszkolny, w przypadku, gdy w danym obwodzie w każdej miejscowości znajduje się przedszkole/oddział przedszkolny

 

5

 Oświadczenie o zamieszkaniu

 

 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Rudziniec mogą być przyjęci do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkola lub oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, nadal dysponuja wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Rudziniec przeprowadza się postepowanie rekrutacyjne zgodnie z powyższymi zasadami.

 

 

Zapraszamy do Naszych Przedszkoli