Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje obowiązek uchwalenia przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (np. radę gminy, powiatu, sejmik województwa) rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Roczny program współpracy uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania.

 

Dnia 20 października 2016 r. Rada Gminy Rudziniec podjęła uchwałę w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

 

Treść uchwały oraz programu obowiązującego w roku 2019 udostępniono >>tutaj<<