Gmina Rudziniec w 2010 roku zrealizowała projekt pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Rudnie", na które w 2011 roku złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet V Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.

Uczestnictwo Gminy Rudziniec w projekcie „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” przyniosło efekt w postaci trzech punktów publicznego dostępu do internetu na terenie gminy.