W dniu 14 kwietnia br. została podpisana pierwsza umowa o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Cel ogólny LSR: Rozwój turystyczny obszaru w oparciu o walory przyrodnicze i kulturalne.

Cel szczegółowy: Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji

Przedsięwzięcia LSR: Działania marketingowe na rzecz rozwoju oferty turystycznej obszaru

Projekt pt. „Sprzedajemy Gminę Rudziniec! Oczywiście, jako atrakcyjne miejsce wypoczynku i rekreacji, miejsce łączące wczoraj i dziś dla pokoleń razem zmierzających do lepszej przyszłości” zakłada realizację następujących działań:

  • Zaprojektowanie i wydruk mapy Gminy Rudziniec;
  • Zaprojektowanie i wydruk folderu informacyjnego o Gminie Rudziniec;
  • Realizację konkursu na logo Gminy Rudziniec;
  • Realizację konkursu na produkt lokalny;
  • Wykonanie kolorowanek nt. gmin zrzeszonych w LGD wraz z zestawem kredek;
  • Zakup ekranu informacyjno – promocyjnego;
  • Wdrażanie e – kartki.

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności Gminy Rudziniec, jako miejsca do zamieszkania, realizacji inwestycji, miejsca turystyki weekendowej, jak również dotarcie z informacją na temat gminy i jej atrakcji do większej ilości odbiorców informacji.

Wartość projektu opiewa na wartość 50 000 PLN z czego wartość pomocy stanowi kwotę w wysokości 31 815 PLN.