W związku z świadczeniem usług wywozu i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Rudziniec przez firmę A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o, prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zbiórki pojemników na śmieci firmy REMONDIS, która odbędzie się w kwietniu 2016 r.

 

>>> HARMONOGRAM ZBIÓRKI POJEMNIKÓW - REMONDIS <<<

Urząd Gminy Rudziniec przedstawia sprawozdanie z konsultacji których przedmiotem był projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie zmiany Uchwały nr X/107/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonania zadań. Do konsultowanego projektu nie wniesiono uwag i wniosków.

              >>> SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI <<<

Urząd Gminy Rudziniec przedstawia sprawozdanie z konsultacji których przedmiotem był projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec. Do konsultowanego projektu nie wniesiono uwag i wniosków.

              >>> SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI <<<

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

>>OGŁOSZENIE<<

 

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Urząd Gminy w Rudzińcu informuje o podjęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie zmiany Uchwały nr X/107/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonania zadań.

               >>> OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH <<<