info

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu w powietrzu

>>powiadomienie<<

 

info Zawiadamia się, iż w związku z budową "gazociągu Tworóg - Kędzierzyn DN 100 MOP 8,4 MPa ok. 43,4 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi" droga powiatowa 2940 S - ulica Opolska w miejscowości Rudziniec (pomiędzy Rudzińcem a Niezdrowicami) zostanie zamknięta od 8 lipca br. na okres jednego miesiąca, tj. do dnia 8 sierpnia br.
plakat 1 czerwca 2018 r. ruszył rządowy program „Dobry start”, w ramach którego wszystkim uczącym się dzieciom przysługiwać będzie raz w roku 300 zł. W Gminie Rudziniec program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach przy ul. Gliwickiej 50.

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Gminny turniej piłki nożnej seniorów o puchar Wójta Gminy Rudziniec” złożona przez LKS Ślązak Bycina.

>>informacja<<

info

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.

>>ogłoszenie<<

 

info

W związku z ogłoszonym 22 czerwca 2018 r. konkursem ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudziniec z zakresu: wspierania rodziny i systemy pieczy zastępczej Wójt Gminy Rudziniec zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wejdą w skład komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.

>>ogłoszenie<<

>>formularz<<

info

Zwolnienia na papierowym formularzu ZUS ZLA mogą być wystawiane jeszcze do końca listopada 2018 roku.