info

W związku z ogłoszonym 28 maja 2018 r. konkursem ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudziniec z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Wójt Gminy Rudziniec zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wejdą w skład komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.

W okresie od 30.05.2018 do 18.06.2018r uczniowie kl. III Szkoły Podstawowej w Bycinie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pławniowicach realizują program profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej w trakcie wyjazdu śródrocznego do Łeby i Darłówka na tzw. „Zieloną Szkołę”

>>Treść ogłoszenia<<

 

info

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudziniec w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Termin realizacji zadania: 01.07.2018 r. - 31.12.2018 r.

>>ogłoszenie<<

ogloszenie
info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 23 maja 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Trampki w akcji - Gminny Turniej Trampkarzy w piłce nożnej” złożona przez LKS Naprzód Poniszowice.

>>informacja<<

 

info

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach zamieściła informację dla osób zbierających grzyby w celach handlowych i na własny użytek.

>>informacja<<

 

Wakacje - darmowy przejazd dla dzieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Rudziniec.