Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

>>OGŁOSZENIE<<

 

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Urząd Gminy w Rudzińcu informuje o podjęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie zmiany Uchwały nr X/107/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonania zadań.

               >>> OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH <<<

 

Spółki wodne mogę ubiegać się o przyznanie dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego na dofinansowanie robót realizowanych ze składek członkowskich w 2016 roku, polegających na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz na finansowanie i współfinansowanie inwestycji dotyczących urządzeń melioracji wodnej szczegółowej. Wnioski w tym celu należy złożyć do Biura Podawczego Starostwa Powiatowego w Gliwicach do dnia 31 marca roku budżetowego na zadania przeznaczone do realizacji w danym roku budżetowym.

                         >>> INFORMACJA <<<

Zawiadamia się, iż w dniu 17 marca 2016 r., o godz. 15.30 odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (I edycja) w dniach 01 - 18 marca 2016 r.

                      >>> INFORMACJA <<<