info

W związku z ogłoszonymi 27 listopada 2018 r. konkursami ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudziniec z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na okres 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r. oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138) na okres 01.2019 r. - 31.12.2019 r. Wójt Gminy Rudziniec zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wejdą w skład komisji konkursowych opiniujących złożone oferty.

>>ogłoszenie<<

>>formularz<<