Zawiadamia się, iż w dniu 15 marca 2018 r., o godz. 16.30 odbędzie się L Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie L Sesji Rady Gminy Rudziniec i zatwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 1 marca 2018 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych i sołtysów.
 6. Odpowiedzi Wójta Gminy Rudziniec na zapytania radnych i sołtysów.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017.
 8. Raport z wykonania Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na terenie Gminy Rudziniec na 2017 r.
 9. Losowanie uczestników Programu Ograniczenia Emisji na terenie Gminy Rudziniec w 2018 r.
 10. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Rudziniec oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudziniec.
 11. Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Rudziniec.
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/394/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2018 rok.
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/394/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2018 rok.
 14. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rudziniec.
 15. Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie posiedzenia.