Zawiadamia się, że w dniu 27 lutego 2018 r., godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Prezentacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rudziniec do roku 2023.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec.
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudziniec w 2018 roku".
 7. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec.
 8. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Rudziniec w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec".
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Rudziniec w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/407/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z budżetu Gminy Rudziniec w roku 2018.
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na koszty zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach projektu pn.: "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego".
 13. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec na lata 2016 - 2020".
 14. Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 15. Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku.
 17. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Rudziniec na okręgi wyborcze.
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/395/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2018 i lata następne.
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/394/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2018 rok.
 20. Projekt uchwały w sprawie o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Rudzińcu.
 21. Sprawy bieżące.
 22. Zamknięcie posiedzenia.