Zawiadamia się, że w dniu 25 stycznia 2018 r., godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Debata nad społecznymi i ekonomicznymi warunkami działania placówek oświatowych Gminy Rudziniec.
  5. Zapoznanie się z wynikami konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w roku 2018 w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia.
  6. Zapoznanie się ze statusem inwestycji dotyczących rozbudowy szkół Pławniowice, Poniszowice, Kleszczów.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Zamknięcie posiedzenia.