Przyłączenie obiektu do sieci gazowej odbywa się na wniosek Klienta złożony w przedsiębiorstwie gazowniczym. Zasady przyłączania są regulowane ustawą Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi, z których podstawowym jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1059).

W Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. obowiązują jednolite zasady przyłączania do sieci gazowej, których etapy  są dokładnie opisane na stronie internetowej https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej1

Szanowni Państwo! Aby zwiększyć możliwość podłączenia domów do sieci gazowniczej, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która ma na celu określenie  Państwa zapotrzebowania na gaz ziemny. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane przez PSG sp. z o.o. Oddział w Zabrzu do celów związanych z  ewentualną gazyfikacją Państwa miejscowości. Ankietę można pobrać z naszej strony internetowej dodatkowo ankiety w sprawie gazyfikacji  trafią do mieszkańców na początku lutego, kiedy tradycyjnie rozsyłane są informacje podatkowe.

>>ankieta<<

Wypełnione ankiety mieszkańcy mogą odsyłać do urzędu gminy (biuro podawcze) można je również składać u sołtysów (termin do 14.03.2018r.)

Skompletowane ankiety przekazane zostaną do  Polskiej Spółki Gazownictwa.

Ankieta nie jest żadną wiążącą deklaracją. Jest jednak niezbędnym sygnałem, aby mogły ruszyć wstępne prace projektowe prowadzone przez Polską Spółkę Gazownicza.

Nie  chce namawiać do takiego czy innego paliwa, ale chce poprawiać jakość powietrza i poszerzać ofertę dostępnych paliw w Gminie, tak aby mieszkańcy mieli możliwość wyboru w jaki sposób chcą ogrzewać domy. Obecnie trwa wstępne projektowanie sieci gazowniczej w części sołectw Rzeczyce i Kleszczów.

Dopiero zawarcie Umowy o przyłącze gazowe rodzi zobowiązania i obowiązki;

  1. Obowiązki Przedsiębiorstwa gazowniczego wynikające z zawartej umowy
    o przyłączenie do sieci gazowej:

-    Wykonanie projektu budowlanego sieci gazowej oraz uzyskanie wszystkich
niezbędnych zgód, pozwoleń oraz praw do dysponowania nieruchomością na których będzie przebiegać sieć gazowa,

-    Wybudowanie sieci gazowej, wraz z przyłączami,

-    Zakup i zainstalowanie szafki gazowej, reduktora oraz gazomierza.

  1. Obowiązki Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie (Klienta) wynikające z zawartej umowy o przyłączenie do sieci gazowej:

-    Dokonanie wpłaty opłaty za przyłączenie w wysokości około 2300 zł– dla przyłącza gazowego o mocy przyłączeniowej do 10 m3/h i długości do 15 mb.

-    Wykonanie projektu (wraz z pozwoleniem na budowę) oraz wybudowanie wewnętrznej instalacji gazowej.

-    Zakup kotła gazowego c.o./c.w., kuchni gazowej,

Dodatkowe informacje na temat: przyłączenia do sieci gazowniczej, dofinansowania do wymiany pieców, dofinansowania do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych, dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz do usuwania wyrobów zawierających azbest- na stronie urzędu www.rudziniec.pl w zakładce ochrona środowiska.

Drogi mieszkańcu !

Od 1 września obowiązuje przyjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwała antysmogowa która miedzy innymi nakazuje wymianę pieców centralnego ogrzewania. Warto rozważyć zmianę systemu ogrzewania, warto skorzystać z dofinansowania, a przede wszystkim trzeba zadbać o zdrowie i czyste środowisko.

Krzysztof Obrzut
Wójt Gminy Rudziniec