Urząd Gminy w Rudzińcu zaprasza mieszkańców Gminy na spotkanie dotyczące możliwości pozyskania środków na dofinansowanie budowy paneli fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych. Spotkanie odbędzie się:

  • w dniu 18.12.2017 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Poniszowicach;
  • w dniu 19.12.2017 r. o godz. 18.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzińcu.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Program dofinansowań zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych dla gospodarstwa domowych planujemy realizować w latach 2018-2019. Projekt będzie realizowany przez Gminę wyłącznie w przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania ze środków RPO WSL na lata 2014-2020.

Ogólne założenia Programu:

  • dofinansowanie przeznaczone będzie dla osób fizycznych, będących właścicielami/współwłaścicielami/użytkownikami budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Rudziniec;
  • wysokość dofinansowania wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład własny mieszkańców wyniesie min. 15% kosztów netto oraz podatek VAT od całej wartości urządzenia i kosztów instalacji (tj. 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym lub 23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń, tj. na gruncie, budynku gospodarczym lub obiekcie mieszkalnym o pow. 300m2 ). W przypadku wystąpienia w projekcie innych kosztów niekwalifikowanych mieszkaniec pokrywa 100% tych kosztów.
  • zamontowane urządzenia i instalacje przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/współwłaścicielom/użytkownikom. Po tym okresie zostaną przekazane uczestnikowi programu na własność;
  • nie można posiadać zaległych zobowiązań finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Rudziniec;
  • mieszkańcy zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie zobowiązani będą do: wypełnienia ankiety, poddania swojej nieruchomości oględzinom technicznym, podpisania umowy przedwstępnej (w przypadku wylosowania nieruchomości do realizacji).

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 18.12.2017 r. do 05.01.2018 r.