Zawiadamia się, iż w dniu 30 listopada 2017 r., o godz. 16.15 odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Gminy Rudziniec i zatwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 października 2017 r. oraz protokołu z sesji z dnia 9 listopada 2017 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych i sołtysów.
 7. Odpowiedzi Wójta Gminy Rudziniec na zapytania radnych i sołtysów.
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Rudziniec na 2018 rok".
 1. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudziniec na lata 2018 - 2022.
 2. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Kleszczów.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Rudziniec w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
 4. Uchwała w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach do ceny 1 m3 wody.
 5. Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudzińcu.
 6. Uchwała w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Rudziniec nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/281/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2017 rok.
 8. Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie posiedzenia.