Zawiadamia się, że w dniu 28 listopada 2017 r., godz. 15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Rozpoczęcie prac Komisji odbędzie się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pławniowicach, przy ul. Gliwickiej 50, a następnie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pławniowicach.  Kontynuacja prac odbędzie się w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul.Gliwickiej 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 

Część wyjazdowa komisji godz. 15.00.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przedstawienie efektu końcowego prac związanych z inwestycją pn. "Przebudowa budynku "Dom kawalera" w Pławniowicach na potrzeby siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej".
 4. Przedstawienie efektu końcowego prac związanych z inwestycją pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pławniowicach".

 

Kontynuacja prac w Urzędzie Gminy w Rudzińcu godz. 16.00.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Rudziniec na 2018 rok".
 3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudziniec na lata 2018 - 2022.
 4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Kleszczów.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Rudziniec w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudziniec w 2018 roku".
 7. Projekt uchwały w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach do ceny 1m3 wody.
 8. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudzińcu.
 9. Projekt uchwały w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Rudziniec nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/281/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2017 rok.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie posiedzenia.