info

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudziniec w zakresie: wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Termin realizacji zadania: 15.12.2017 r. - 31.12.2017 r.

>>ogłoszenie<<