Zawiadamia się, że w dniu 24 października 2017 r., godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Omówienie kwestii właścicielskich w obrębie ulicy Rzemieślników w Kleszczowie.
 5. Omówienie stawki podatku rolnego i leśnego na 2018 r.
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy oraz umowy najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.
 9. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XXIX/264/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rudziniec oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 10. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudziniec.
 11. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
 12. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Bojszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Józefa Bema w Bojszowie.
 13. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bycinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bycinie.
 14. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kleszczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kleszczowie.
 15. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pławniowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pławniowicach.
 16. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Poniszowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Poniszowicach.
 17. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rudnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rudnie.
 18. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rudzińcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rudzińcu.
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/282/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2017 i lata następne.
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/281/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2017 rok.
 21. Sprawy bieżące.
 22. Zamknięcie posiedzenia.