W dniu 16 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody, która wprowadziła kolejne zmiany w przepisach dotyczących wydawania zezwoleń na usunięcie drzew. Najważniejsza zmiana dotyczy obowiązku dokonania zgłoszenia w Urzędzie Gminy zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a ich obwód pnia  mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

1) 80 cm  - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

 

Zgłoszenie zawiera:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy;
  • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte;
  • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

 

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia pracownik Urzędu Gminy dokonuje oględzin drzewa, w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa, obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm.

Po dokonaniu oględzin organ gminy może w terminie 14 dni wnieść sprzeciw w drodze decyzji. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

 

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

 

W przypadku, jeżeli po wycince drzewa na podstawie zgłoszenia, w przeciągu 5 lat od dnia dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie ustawy Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo organ gminy nakłada na właściciela nieruchomości w drodze decyzji obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.