Zawiadamia się, iż w dniu 22 czerwca 2017 r., o godz. 15.30 odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Rudziniec,

 w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy Rudziniec i zatwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie istniejącego stanu technicznego dróg i rowów oraz potrzeby przebudowy i remontów sieci dróg transportu rolnego oraz konserwacji sieci melioracji szczegółowych  przez przedstawicieli Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 16 maja 2017 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych i sołtysów.
 7. Odpowiedzi Wójta Gminy Rudziniec na zapytania radnych i sołtysów.
 8. Uchwała w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzińcu".
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu oraz zakresu powierzonych zadań w ramach wspólnej obsługi.
 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu.
 11. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXIX/264/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rudziniec oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 12. Uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
 14. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rudziniec i Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej
  i Mieszkaniowej w Rudzińcu.
 15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/282/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2017 i lata następne.
 16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/281/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2017 rok.
 1. Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Zamknięcie posiedzenia.