Zawiadamia się, że w dniu 20 czerwca 2017 r., godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Rozpoczęcie prac Komisji odbędzie się przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewieszy przy ul. Plażowej,

a następnie w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle. 

Kontynuacja prac odbędzie się w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Proponowany porządek obrad:

Część wyjazdowa komisji godz. 15.30

 1. Zapoznanie się ze stanem budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewieszy w związku z zamiarem realizacji inwestycji pn. "Budowa budynku wielofunkcyjnego w sołectwie Niewiesze".
 2. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle.

Kontynuacja prac w Urzędzie Gminy w Rudzińcu godz. 16.30

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzińcu".
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu oraz zakresu powierzonych zadań w ramach wspólnej obsługi.
 6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu.
 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXIX/264/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rudziniec oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów
  i doradców zawodowych.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
 10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rudziniec i Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/282/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2017 i lata następne.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/281/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2017 rok.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie posiedzenia.