W związku z ogłoszonym  w dniu 26 maja2017 r. konkursem ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Wójt Gminy Rudziniec zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wskazania osób które wejdą w skład komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.

>>ogłoszenie<<

>>formularz<<