Zawiadamia się, iż w dniu 23 czerwca 2016 r., o godz. 15.30 odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy i zatwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 19 maja 2016 r. oraz protokołu z dnia 6 czerwca 2016 r..
4. Występ zaproszonych gości.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych i sołtysów.
7. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Bojszów, Rudno, Łącza, Rudziniec, Łany, Chechło, Niewiesze, Pławniowice, Poniszowice, Widów, Słupsko oraz Niekarmia.
8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Rudno.
9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Kleszczów.
10. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/186/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudziniec w 2016 roku".
11. Uchwała w sprawie apelu o pilne podjęcie działań niezbędnych do kompleksowej i ostatecznej likwidacji zagrożeń jakie stwarzają odpady niebezpieczne po przedsiębiorstwie państwowym Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach.
12. Uchwała w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, przez Wójta Gminy Rudziniec.
13. Uchwała w sprawie zasadności organizacji gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym.
14. Uchwała w sprawie: utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu.
15. Uchwała w sprawie: określenia jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu oraz zakresu powierzonych zadań w ramach wspólnej obsługi.
16. Uchwała w sprawie: nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu.
17. Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/215/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych w Rudzińcu.
18. Uchwała w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu na utrzymanie cmentarza komunalnego w Rudzińcu.
19. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
20. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rudziniec.
21. Uchwała w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
22. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/160/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2016 i lata następne.
23. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/159/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2016 rok.
24. Odpowiedzi Wójta na zapytania radnych i sołtysów.
25. Sprawy bieżące.
26. Zamknięcie posiedzenia.