Zawiadamia się, iż w dniu 17 maja 2016 r., o godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Uchwała w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rudziniec.
4. Zapoznanie się z:
- sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2015 rok
- sprawozdaniem finansowym za 2015 rok
- informacją o stanie mienia komunalnego
- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Rudziniec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2015 rok
- wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudziniec za 2015 rok.
5. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2015 rok.
6. Uchwała w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Rudziniec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
7. Uchwała w sprawie: utworzenia Przedszkola Publicznego w Poniszowicach.
8. Uchwała w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Poniszowicach.
9. Uchwała w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudnie.
10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/159/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2016 rok.
11. Sprawy bieżące.
12. Zamknięcie posiedzenia.