Zawiadamia się, że w dniu 4 maja 2016 r., godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie członków Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy oraz Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2015 rok.
5. Analiza stopnia realizacji przedsięwzięć zapisanych Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec wg stanu na 31 grudnia 2015 r.
6. Analiza informacji o stanie mienia komunalnego.
7. Badanie sprawozdania finansowego Gminy Rudziniec za 2015 rok.
8. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok.
9. Sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok na podstawie:
- sprawozdania finansowego za 2015 r.,
- sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.,
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
- informacji o stanie mienia komunalnego.
10. Sprawy bieżące.
11. Zamknięcie posiedzenia.