Zawiadamia się, iż w dniu 28 kwietnia 2016 r., o godz. 15.30 odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy z dnia 17 marca 2016 r. oraz protokołu
z XXI Sesji Rady Gminy z dnia 31 marca 2016 r.
4. Występ zaproszonych gości.
5. Sprawozdanie międzysesyjne.
6. Sprawozdanie w sprawie obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rudziniec za 2015 r.
7. Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015".
8. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych oraz sołtysów.
9. Uchwała w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków w roku 2016 z budżetu Gminy Rudziniec.
10. Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na koszty zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach projektu pn.: "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego".
11. Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na koszty zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach projektu pn.: "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej".
12. Uchwała w sprawie: wniesienia aportu rzeczowego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach.
13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/160/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniecna rok 2016 i lata następne.
14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/159/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2016 rok.
15. Odpowiedzi Wójta Gminy Rudziniec na zapytania radnych i sołtysów.
16. Sprawy bieżące.
17. Zamknięcie posiedzenia.