Zawiadamia się, iż w dniu 26 kwietnia 2016 r., o godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZBGKiM w Rudzińcu za 2015 rok.
4. Analiza sytuacji finansowej ZBGKiM w Rudzińcu.
5. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/186/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudziniec
w 2016 roku".
6. Uchwała w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w roku 2016 z budżetu Gminy Rudziniec.
7. Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na koszty zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach projektu pn.: "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego".
8. Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na koszty zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach projektu pn.: "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej".
9. Uchwała w sprawie: wniesienia aportu rzeczowego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach.
10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/160/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2016 i lata następne.
11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/159/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2016 rok.
12. Sprawy bieżące.
13. Zamknięcie posiedzenia.