Urząd Statystyczny w Katowicach realizuje reprezentacyjne badania ankietowe prowadzone przez ankieterów w gospodarstwach domowych oraz gospodarstwach rolniczych. Wśród wszystkich badań prowadzonych przez statystykę publiczną, statystyczne badania ankietowe spełniają szczególną rolę w monitorowaniu zjawisk o tematyce społecznej. Badania prowadzone są na terenie całego kraju: w wylosowanych mieszkaniach, gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, na przejściach granicznych, w wybranych placówkach handlowych. Badania realizowane są przez ankieterów - pracowników Urzędu Statystycznego, którzy pozyskują informacje od respondentów bezpośrednio - w formie wywiadu lub telefonicznie (w niektórych badaniach istnieje możliwość samodzielnego wypełniania formularzy).

Zagwarantowana jest poufność informacji przekazywanych przez respondentów, a także obowiązuje bezwzględnie przestrzegana zasada zachowania tajemnicy statystycznej.

Wyniki badań ankietowych są szeroko wykorzystywane: na ich podstawie opracowywane są analizy, publikacje dotyczące różnych dziedzin życia. Dane stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji i lokalnych inicjatyw, tworzenia planów rozwoju na wszystkich szczeblach zarządzania, służą także każdemu, przeciętnemu obywatelowi.

Powodzenie badań ankietowych, ich kompletność, a co za tym idzie jakość zależy w znacznej mierze od przychylności respondentów dla ich realizacji. Wszelkie pojawiające się informacje medialne informujące o krążących oszustach sprawiają, że ludzie stają się mniej ufni i z uwagi na własne bezpieczeństwo nie chcą rozmawiać z nieznajomymi.

W związku z powyższym informujemy, iż przeprowadzający badanie ankieter może wykonywać pracę tylko z ważną legitymacją i upoważnieniem, potwierdzającymi jego tożsamość, jako pracownika Urzędu Statystycznego.

Tożsamość ankietera na terenie województwa śląskiego można sprawdzić: dzwoniąc pod numer 32 77 91 291, 32 77 91 200 wew. 291 lub kom. 695 255 244, kontaktując się drogą elektroniczną z Kierownikiem Wydziału Badań Ankietowych p. Dorotą Gwóźdź email D.Gwozdz@stat.gov.pl. Można najpierw sprawdzić tożsamość ankietera dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Katowicach i dopiero wówczas uzgodnić termin wizyty ankietera. Takie działanie zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo i jednocześnie pozwoli wykonywać pracę ankieterom.

>>PLAKAT<<