Przypominamy  przedsiębiorcom  prowadzącym  sprzedaż  napojów  alkoholowych,  iż  z  dniem 31 stycznia 2016  roku   upływa   termin   złożenia  oświadczenia o  wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2015 i wniesienia opłaty (rata I) za korzystanie z zezwoleń  w  roku  2016 .

Z uwagi na fakt, iż dzień 31 stycznia  w 2016 r. wypada w niedzielę (dzień wolny od pracy), w/w czynności należy  wykonać z wyprzedzeniem tj. do dnia 29 stycznia 2016 r

Opłatę  w  należnej  wysokości  wnosi się gotówką w kasie Urzędu lub bezgotówkowo – wg rodzajów aktualnych zezwoleń ze wskazaniem rodzaju opłaty - na rachunek bankowy Urzędu:
Orzesko-Knurowski B.S.O/Toszek  nr  32 8454 1024 2008 0041 4588 002

 

>>> WZÓR OŚWIADCZENIA ZA ROK 2015 <<<

 

 

Dodatkowe informacje:

Od dnia 1 stycznia 2016 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady wygaszania zezwoleń w związku z niezłożeniem ww. oświadczenia oraz niedokonaniem ww. opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2016 r.:
                           
1. W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.).    
                                                                       
2. W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r. opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty  opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z w/w przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.