Zawiadamia się, iż w dniu 26 listopada 2015 r., o godz. 15.30 odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Rudziniec,  w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie XV Sesji Rady Gminy Rudziniec i zatwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy z dnia 29 października 2015 r.,
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych i sołtysów.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Rudziniec w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Rudziniec w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Rzeczyce.
9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Rudziniec.
10. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rudziniec.
11. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rudziniec.
12. Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudziniec.
13. Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie sołectw Kleszczów, Taciszów, Rzeczyce i Ligota Łabędzka w Gminie Rudziniec.
14. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec.
15. Uchwała w sprawie powierzenia przez Gminę Rudziniec Gminie Kędzierzyn – Koźle zadania z zakresu pomocy społecznej.
16. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
18. Uchwała w sprawie ustalenia wzorów formularzy niezbędnych dla wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
19. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały określającej wysokość stawek opłaty targowej i zasad jej poboru.
20. Uchwała w sprawie określenia wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
21. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
22. Uchwała  w sprawie zmiany uchwały Nr II/23/2014 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2015 rok.
23. Odpowiedzi Wójta Gminy Rudziniec na zapytania radnych i sołtysów.
24. Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
25. Zamknięcie posiedzenia.