Przedstawiamy sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy dotyczącej Programu współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014.1118. z późn. zm.) na rok 2016.

                >>> TREŚĆ SPRAWOZDANIA <<<