Zawiadamia się, iż w dniu 29 października 2015 r., o godz. 15.30 odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy Rudziniec i zatwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy z dnia 20 października 2015 r.,
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych i sołtysów.
6. Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych na ręce Przewodniczącego Rady Gminy przez radnych.
7. Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych na ręce Wójta Gminy przez podległych pracowników.
8. Informacja o tanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rudziniec, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu – w roku szkolnym 2014/2015.
9. Uchwała w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Gliwicach na okres kadencji 2016 – 2019.
10. Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014.1118. z późn. zm.) na rok 2016.
11. Uchwała w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.
12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/24/2014 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2015 i lata następne.
13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/23/2014 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2015 rok.
14. Odpowiedzi Wójta Gminy Rudziniec na zapytania radnych i sołtysów.
15. Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
16. Zamknięcie posiedzenia.