Zawiadamia się, iż w dniu 24 listopada 2015 r., o godz. 12.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Dyskusja nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Rudziniec 2016 - 2022
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Rudziniec w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Rudziniec w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Rzeczyce.
8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Rudziniec.
9. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rudziniec.
10. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rudziniec.
11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudziniec.
12. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie sołectw Kleszczów, Taciszów, Rzeczyce i Ligota Łabędzka w Gminie Rudziniec.
13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec.
14. Projekt uchwały w sprawie powierzenia przez Gminę Rudziniec Gminie Kędzierzyn – Koźle zadania z zakresu pomocy społecznej.
15. Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy niezbędnych dla wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
18. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały określającej wysokość stawek opłaty targowej i zasad jej poboru.
19. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
20. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/23/2014 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2015 rok.
22. Sprawy bieżące.
23. Zamknięcie posiedzenia.