Zawiadamia się, iż w dniu 20 października 2015 r., o godz. 16.00 odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w budynku Szkoły Podstawowej w Poniszowicach, przy ul. Gliwickiej 32.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy Rudziniec i zatwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy Rudziniec z dnia 1 października 2015 r.
4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłaty targowej i zasad jej poboru.
5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
7. Uchwała w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Miasta Lędziny oraz zmiany Statutu Związku
8. Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie posiedzenia.