Zawiadamia się, iż w dniu 1 października 2015 r., o godz. 15.30 odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie XII Sesji Rady Gminy Rudziniec i zatwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 20 sierpnia 2015 r.,
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych i sołtysów.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Gliwickim do realizacji zadania pm. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2944S Taciszów-Rzeczyce” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.  
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości Gminy Rudziniec w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony w celu umieszczenia reklam w pasie drogowym dróg nie będących drogami gminnym.
8. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rudziniec.
9. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rudziniec.
10. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rudziniec.
11. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rudziniec.
12. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rudziniec.
13. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rudziniec.
14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Rudziniec w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
15. Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały nr X/89/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie wystąpienia Gminy Rudziniec ze związku komunalnego pod nazwą: „Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach”.
16. Uchwała w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Miasta Lędziny oraz zmiany Statutu Związku.
17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/24/2014 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2015 i lata następne.
18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/23/2014 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2015 rok.
19. Odpowiedzi Wójta Gminy Rudziniec na zapytania radnych i sołtysów.
20. Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
21. Zamknięcie posiedzenia.