Zawiadamia się, iż w dniu 26 stycznia 2016 r., o godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy,
 w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych.
5. Uchwała w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Rudziniec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczny punktów.
6.Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IV/40/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Rzeczyce.
8. Uchwała w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec na lata 2016 - 2020".
9. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
10. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
11. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kędzierzyn-Koźle na realizację zadania w zakresie prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
12. Uchwała w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudziniec w 2016 roku".
13. Uchwała w sprawie: zmiany w Statucie Gminy Rudziniec.
14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/160/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2016 i lata następne.
17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/159/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2016 rok.
18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym.
19. Analiza zadań priorytetowych w zakresie dróg i oświetlenia.
20. Sprawy bieżące.
21. Zamknięcie posiedzenia.