W związku z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informującym o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ostatecznym terminem przyjmowania przez biura powiatowe wniosków producentów rolnych o pomoc w związku ze szkodami spowodowanymi przez suszę jest 30 września 2015 r.

Biorąc pod uwagę powyższe Urząd Gminy Rudziniec informuje, że wnioski rolników dot. szacowania szkód spowodowanych suszą przyjmowane będą do dnia 11 września 2015 r.

Ponadto informuję, że pomoc może zostać udzielona w przypadku strat w wysokości przekraczającej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech lat poprzedzających rok, w którym  wystąpiły szkody lub średniej z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, oszacowanych przez Komisję powołaną przez Wojewodę Śląskiego.

Równocześnie informuje się, że wnioski należy składać w formie pisemnej i dotyczyć powinny upraw przed zbiorem lub likwidacją uprawy.

 

>>> PISMO MINISTRA I ROZWOJU WSI Z 28 SIERPNIA 2015 r. <<<