Zawiadamia się, że w dniu 17 grudnia 2015 r., godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uchwała w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2016.
5. Uchwała w sprawie dopłaty do Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach do ceny 1 m3 wody.
6. Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na terenie Gminy Rudziniec na 2016 rok".
7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudziniec na lata 2013-2017.
8. Uchwała w sprawie : trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół z terenu Gminy Rudziniec prowadzonych przez 9. osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.
9. Uchwała w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy Rudziniec 2016 - 2022.
10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr II/24/2014 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2015 i lata następne.
11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr II/23/2014 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2015 rok.
12. Uchwała w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2016 rok.
13. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2016 i lata następne.
14. Sprawy bieżące.
15. Zamknięcie posiedzenia.