W związku z ogłoszonym w dniu 30 maja 2019 roku konkursem ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na okres 01.07.2019 r. - 31.12.2019 r. Wójt Gminy Rudziniec  zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wejdą w skład komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w konkursie.

W skład  komisji konkursowych wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.  3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział  w konkursie.

Do członków  komisji konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczące wyłączenia pracownika.

Zgłoszenia pisemne według wzoru (wzór formularza do pobrania poniżej) można składać w Urzędzie Gminy Rudziniec - Rudziniec ul. Gliwicka 26,  do dnia 21 czerwca 2019 r.

 

>>wzór formularza<<