Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oferty na realizację zadań publicznych należy składać na określonych Rozporządzeniami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wzorach ofert. Rozporządzenia określają również wzory umów oraz sprawozdań. Poniżej zamieszczone zostały aktualne druki.

>>Oferta realizacji zadania publicznego<<

>>Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego tzw. mały grant<<

>>Umowa o realizację zadania publicznego - Zleceniobiorca<<

>>Umowa o realizację zadania publicznego - Operator projektu<<

>>Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego<<

>>Sprawozdanie - Operator projektu<<

>>Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego tzw. mały grant<<

 

 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.

Zasady udzielania dotacji w Gminie Rudziniec na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji określa >Uchwała nr XXXII/407/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2009 r.<

Wnioski o udzielenie dotacji należy kierować do Wójta Gminy Rudziniec w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego udzielenie dotacji dotyczy.

 

Formularz wniosku o udzielenie dotacji w wersji edytowalnej do pobrania >tutaj<

 

 

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje obowiązek uchwalenia przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (np. radę gminy, powiatu, sejmik województwa) rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Roczny program współpracy uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania.

 

Dnia 20 października 2016 r. Rada Gminy Rudziniec podjęła uchwałę w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

 

Treść uchwały oraz programu obowiązującego w roku 2017 udostępniono >>tutaj<<