Informacja o ochronie danych osobowych

W związku z art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez Wnioskodawców jest Urząd Gminy w Rudzińcu  44-160 Rudziniec, ul. Gliwicka 26.

Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Wnioskodawcy podają swoje dane osobowe dobrowolnie i posiadają prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Lista Inwestorów na BIOMASĘ w roku 2018, z którą można zapoznać się tutaj.
Lista Inwestorów na GAZ w roku 2018, z którą można zapoznać się tutaj.
Lista Inwestorów na PALIWO STAŁE w roku 2018, z którą można zapoznać się tutaj.

Lista Rezerwowa na BIOMASĘ, z którą  można zapoznać się tutaj.
Lista Rezerwowa na GAZ, z którą  można zapoznać się tutaj.
Lista Rezerwowa na PALIWO STAŁE, z którą  można zapoznać się tutaj.


 
Termin składania wniosków: do dnia 9 marca br.
 
 
 

Mając na uwadze konieczność ograniczenia zanieczyszczenia w gminie, podjęto decyzję o pozyskaniu dofinansowania i udostępnieniu w 2018 r. i latach następnych wsparcia dla mieszkańców na wymianę niskosprawnych pieców i kotłów węglowych na nowe i ekologiczne urządzenia.

Każdy Inwestor w ramach Programu może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie może ono przekroczyć wartości 8 000 zł.

 

Dofinansowanie będzie realizowane poprzez:

  • Wymianę pieców / kotłów węglowych niskosprawnych na kotły węglowe z załadunkiem automatycznym, spełniające wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012.
  • Wymianę pieców / kotłów węglowych niskosprawnych, na kotły gazowe.
  • Wymianę pieców / kotłów węglowych niskosprawnych, na ogrzewanie elektryczne.
  • Wymianę pieców / kotłów węglowych niskosprawnych, na kotły na biomasę, w tym pelet, spełniające wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012.

 

Inwestor będzie mógł pozyskać wsparcie na: demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego źródła ciepła, zakup i montaż niezbędnej armatury.

Inwestor jest zobowiązany do korzystania z nowego źródła w okresie co najmniej 5 lat                  od jego uruchomienia.

Warunkiem uzyskania wsparcia będzie  złożenie Wniosku zgodnie z harmonogramem naboru. Informacja o otwarciu i zamknięciu naboru zostanie podana na stronie internetowej Gminy oraz  tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw.

 

 Rozpoczęcie naboru wniosków planujemy na przełomie stycznia – lutego 2018r.

 

Zakup pieca z dofinansowaniem będzie możliwy po podpisaniu umowy

mieszkaniec -gmina.

 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.

Zasady udzielania dotacji w Gminie Rudziniec na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji określa >Uchwała nr XXXII/407/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2009 r.<

Wnioski o udzielenie dotacji należy kierować do Wójta Gminy Rudziniec w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego udzielenie dotacji dotyczy.

 

Formularz wniosku o udzielenie dotacji w wersji edytowalnej do pobrania >tutaj<

 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oferty na realizację zadań publicznych należy składać na określonych Rozporządzeniami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wzorach ofert. Rozporządzenia określają również wzory umów oraz sprawozdań. Poniżej zamieszczone zostały aktualne druki.

>>Oferta realizacji zadania publicznego<<

>>Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego tzw. mały grant<<

>>Umowa o realizację zadania publicznego - Zleceniobiorca<<

>>Umowa o realizację zadania publicznego - Operator projektu<<

>>Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego<<

>>Sprawozdanie - Operator projektu<<

>>Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego tzw. mały grant<<