Rekrutacja do publicznych przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2017/2018

 

 

Podstawa prawna:

  1. rozdz. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
  2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
  3. Uchwała nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
  4. Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2017/2018..

 

Za właściwą rekrutację odpowiadają dyrektorzy zespołów szkolno-przedszkolnych i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne.

 

Do 7 kwietnia 2017 roku rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających obecnie do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, składają na rok szkolny 2017/2018 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (wzór deklaracji u dyrektora szkoły lub do pobrania ze strony internetowej Gminy Rudziniec). Po złożeniu deklaracji,  dzieci  te  są  przyjmowane poza rekrutacją.

 

Do przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Rudziniec przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Rudziniec, na podstawie wniosku złożonego przez rodziców / opiekunów prawnych (wzór wniosku u dyrektora szkoły lub do pobrania ze strony internetowej Gminy Rudziniec).

 

Harmonogram czynności określających terminy w postępowaniu rekrutacyjnym określa załącznik nr 1 do zarządzenia nr 67/2017 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec  na  rok  szkolny  2017/2018

 

 

TERMINY

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

na rok szkolny 2017/2018

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 10 do 21 kwietnia 2017 roku

 

od 15 maja do 17 maja 2017 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

 

 

od 24 kwietnia do 5 maja 2017 roku

 

od 18 maja do 2 czerwca 2017 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

8 maja 2017 roku

 

5 czerwca 2017 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

od 9 do 11 maja 2017 roku

 

od 6 do 8 czerwca 2017 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

15 maja 2017 roku

 

12 czerwca 2017 roku

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych odbywa się w dwóch etapach.

 

W I etapie rekrutacji, kryteria mają jednakową wartość, a pierwszeństwo przyjęcia zgodnie z w/w ustawą będą miały dzieci, które:

  • pochodzą z wielodzietnej rodziny (3 i więcej dzieci do 18 roku życia),
  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub ich rodzice albo rodzeństwo posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • są wychowywane przez samotnego rodzica,
  • są objęte pieczą zastępczą.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę n/w kryteria określone przez Radę Gminy Rudziniec w uchwale nr XXXIV/302/2017 z dnia 23 marca 2017 r.

 

KRYTERIA

liczba punktów i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

 

Kryteria

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły, na terenie którego znajduje się dane przedszkole/oddział przedszkolny lub w obwodzie szkoły, w której wchodzi oddział przedszkolny

 

40

Oświadczenie o zamieszkaniu

Dziecko pracujących lub studiujących rodziców lub opiekunów prawnych

20

 

Oświadczenie o zatrudnieniu lub studiowaniu

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola

10

 

 

Dziecko zamieszkałe w miejscowości na terenie, której znajduje się przedszkole/oddział przedszkolny, w przypadku, gdy w danym obwodzie w każdej miejscowości znajduje się przedszkole/oddział przedszkolny

 

5

 Oświadczenie o zamieszkaniu

 

 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Rudziniec mogą być przyjęci do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkola lub oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, nadal dysponuja wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Rudziniec przeprowadza się postepowanie rekrutacyjne zgodnie z powyższymi zasadami.

 

 

Zapraszamy do Naszych Przedszkoli