info

Zawiadamia się, iż w dniu 30 listopada 2017 r., o godz. 16.15 odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info

Zawiadamia się, że w dniu 28 listopada 2017 r., godz. 15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Rozpoczęcie prac Komisji odbędzie się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pławniowicach, przy ul. Gliwickiej 50, a następnie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pławniowicach.  Kontynuacja prac odbędzie się w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info W związku z ogłoszonym 22 listopada 2017 r. konkursem ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudziniec z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Wójt Gminy Rudziniec zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wejdą w skład komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.

 info W związku z ogłoszonym 22 listopada 2017 r. konkursem ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudziniec z zakresu ochrony i promocji zdrowia Wójt Gminy Rudziniec zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wejdą w skład komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.

info 

W związku z ogłoszonym 20 listopada 2017 r. konkursem ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudziniec z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Wójt Gminy Rudziniec zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wejdą w skład komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.

info

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudziniec w zakresie: Ochrona i promocja zdrowia.

Termin realizacji zadania: 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

>>ogłoszenie<<

 

info 

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudziniec w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Termin realizacji zadania: 01.01.2018r. - 30.06.2018r.

>>ogłoszenie<<