plakat Urząd Gminy w Rudzińcu zaprasza na spotkanie dotyczące konsultacji granic obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji, które odbędzie się dnia 5 grudnia br. o godz. 17.00 w w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu" Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i Program Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec - aktualizacja"

>>obwieszczenie<<

info

Starostwo Powiatowe w Gliwicach zaprasza przedstawicieli przedszkoli lub szkół Gminy Rudziniec do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym.

Szczegóły konkursu w regulaminie.

>>metryczka pracy<<

 

info

Urząd Gminy Rudziniec informuje, że w związku z instalacją oraz szkoleniem z obsługi centrali alarmowej szczebla powiatowego w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, które będzie miało miejsce w dniu 28 listopada br., jednostki samorządu terytorialnego powiatu gliwickiego zostaną wyłączone z udziału w treningu sprawności syren alarmowych planowanych na 28 listopada 2017 r.

info

Zawiadamia się, iż w dniu 30 listopada 2017 r., o godz. 16.15 odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info

Zawiadamia się, że w dniu 28 listopada 2017 r., godz. 15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Rozpoczęcie prac Komisji odbędzie się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pławniowicach, przy ul. Gliwickiej 50, a następnie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pławniowicach.  Kontynuacja prac odbędzie się w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info W związku z ogłoszonym 22 listopada 2017 r. konkursem ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudziniec z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Wójt Gminy Rudziniec zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wejdą w skład komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.